จำนวนผู้ป่วย SMI-V จำแนกตามปีงบประมาณ
ปีงบประมาณจน.ผู้ป่วย SMI-V
2558334
2559713
2560300